Tillförlitliga resultat från små testgrupper

Varje testperson utvärderar individuellt samtliga hanteringssteg i användandet av produkten i fråga på en skala från 0 = omöjligt, 1 = väldigt svårt, 2 = ganska svårt, 3 = varken eller, 4 = ganska lätt och 5 = väldigt lätt. Testpersonerna uppmuntras även att motivera svaren i kommentarsfältet som följer varje fråga. Resultaten samlas och sammanställs för analys.
 

Syn-tolkning: En sex-punktig bedömningsskala som sträcker sig från "Omöjligt" till "Väldigt lätt". Varje alternativ presenteras med en text och en tillhörande bild av ett ansiktsuttryck.


Testpersonerna evaluerar också sina egna funktioner, såsom rörlighet, på en sexpunktsskala där 0 = ingen förmåga, 1 = mycket nedsatt förmåga, 2 = ganska nedsatt förmåga, 3 = varken eller, 4 = ganska bra förmåga, 5 = mycket bra förmåga. I vissa fall används skalan för att utvärdera problematik, t.ex. smärta. Då är skalan 0 = total, 1 = mycket svår, 2 = ganska svår, 3 = måttlig, 4 = lätt, 5 = ingen problematik. Bedömningsskalan 0-5 används alltid men svarsalternativen som kopplade till siffrorna justeras för att matcha varje fråga. Varje punkt på skalan är även kopplad till en bild som klargör dess betydelse. Svaren används för att karakterisera testpersonens funktionsnivå.

För att testresultatet ska bli tillförlitligt kalibreras testgruppens gemensamma bedömning av produkten i fråga mot en referensgrupp på över hundra personer med samma typ av funktionsnedsättning. När vi skapade "Design för Alla-testet" genomfördes omfattande tester med olika referensgrupper för att förstå hur olika nivåer av reducerad funktion - fysisk, kognitiv eller sensorisk - påverkar upplevelsen av olika hanteringsmoment. Efter att ha analyserat resultatet av testerna har ett kvantitativt samband fastställts mellan testpersonernas funktion och deras produktbedömning. Detta är ett linjärt samband vilket innebär att kalibreringen är proportionell med hur testgruppen bedömer sin funktion jämfört med referensgruppen.

Testgruppens bedömning kalibreras proportioneligt med den korrelationsfaktor som den specifika testgruppen har. Kalibreringen räknas ut såhär: Kalibrerad bedömning = Bedömning - Referensvärde * Korrelationsfaktor.

Referensgrupper om ca 100 personer / Grupp

•Syn
•Hörsel
•Rygg och nacke
•Armar
•Händer
•Ben
•Minne
•Struktur
•Kommunikation
•Inlärning
 

Tillbaka Hem